En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), t’informem que la Fundació Privada Ulls del món és titular del lloc web www.ullsdelmon.org.

Fundació Privada Ulls del món
CIF G62627450
c/Tamarit 144 – 146, entrl. 2a
08015 BARCELONA
fundacio@ullsdelmon.org

La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm 1.568 (18 juliol 2001 )

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús del lloc web de la Fundació Privada Ulls del món et confereix la condició d’usuari, per la qual acceptes totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Fundació Privada Ulls del món proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per la Fundació Privada Ulls del món per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per la Fundació Privada Ulls del món contràriament al que es disposa en aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

La Fundació Privada Ulls del món no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La Fundació Privada Ulls del món declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, la Fundació Privada Ulls del món no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pugui sofrir l’usuari.

Modificacions

La Fundació Privada Ulls del món es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades europea, Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i del Consell d’Europa de 27 d’abril de 2016 (RGPD) t’informem del tractament que fem de les teves dades:

Qui és el responsable del tractament de les dades?
Les dades formen part d’un fitxer sota responsabilitat de la Fundació Privada Ulls del món, amb CIF G62627450 i domicili social al carrer Tamarit, 144-146, entl. 2a, 08015 Barcelona

Qui és el delegat de protecció de dades?
És la persona designada per protegir les dades personals a la Fundació Ulls del món. Sempre podràs contactar-hi a l’adreça dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Per a què s’utilitzaran les dades?
Per atendre els compromisos derivats de la relació que la Fundació Ulls del món manté amb els seus socis i sòcies i donants. Et comuniquem que les teves dades personals no s’empraran per a cap finalitat diferent de la que s’ha fet servir fins ara i, en el cas que això es modifiqués, et contactaríem per informar-te’n i sol·licitar el teu consentiment, si s’escau.

Quant de temps conservarem les dades?
Mantindrem les teves dades personals durant els terminis de prescripció legal.

Quins són els teus drets?
Pots exercir els drets següents:

Accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les teves dades personals
Supressió: per sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals
Oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que s’estableixi una limitació en el tractament
Portabilitat: per sol·licitar la transmissió de les teves dades personals a un tercer)

Dirigint-te a l’adreça postal de la Fundació: Tamarit, 144-146, entl. 2a, 08015 Barcelona, o bé al correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org. Per poder donar curs a la teva petició, caldrà que vagi acompanyada d’una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu d’identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït i, si consideres que no han estat adequadament atesos, tens dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Propietat intel·lectual i industrial

La Fundació Privada Ulls del món per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que contingui (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la Fundació Privada Ulls del món. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fundació Privada Ulls del món.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la Fundació Privada Ulls del món. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Fundació Privada Ulls del món.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La Fundació Privada Ulls del món es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si hi ha qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. La Fundació Privada Ulls del món té el seu domicili a Barcelona, Espanya.