Objectius

  1. Millorar la salut visual de les poblacions amb patologies oculars.
  2. Formar els professionals mèdics locals i aportar-hi coneixement tècnic.
  3. Dotar els centres de salut d’equipaments i materials fungibles necessaris per a la pràctica mèdica.
  4. Prevenir les causes de la ceguesa evitable mitjançant campanyes de promoció de la higiene ocular i la revisió òptica de menors, així com realitzant estudis sobre la incidència de patologies oculars.
  5. Contribuir a la millora dels sistemes i procediments de gestió de la sanitat ocular.
  6. Sensibilitzar la societat en relació amb la precària situació oftalmològica en què es troben els països més pobres del món.

Principis fonamentals

Humanitat: Ulls del món és una organització sanitària i els seus projectes repercuteixen directament en la salut de les persones. En qualsevol circumstància, la Fundació té com a principi fonamental el respecte de la dignitat humana i l’alleujament del sofriment. Tots els membres de l’organització han de respectar els codis deontològics propis de la seva professió. Ulls del món defensa el respecte dels drets humans i del dret internacional humanitari.

Independència: Ulls del món diversifica al màxim les seves fonts de finançament per tal de garantir la seva llibertat ètica i financera.

No discriminació: La Fundació ajuda les persones i grups més vulnerables, sense establir cap tipus de discriminació per qüestions de raça, sexe, ètnia, creences religioses, nacionalitat o d’altres.

Altruisme: Ulls del món és una organització basada en la prestació de serveis voluntaris (sense remuneració), tot i que també compta amb el personal remunerat necessari per assolir un funcionament coordinat, continuat i eficient. Els voluntaris d’Ulls del món hi aporten les seves capacitats professionals i humanes i es comprometen amb les persones i els grups que reben l’ajuda, amb les activitats de la Fundació i amb la societat en general.

Professionalitat: Els voluntaris i els treballadors de la Fundació, professionals experts en les seves respectives àrees, han de ser capaços de treure el màxim rendiment de les seves accions i dels recursos que gestionen.

Transparència: Ulls del món es compromet davant de les poblacions beneficiàries, dels col·laboradors i dels donants a actuar amb total transparència, informant del bon ús i gestió dels seus fons i incorporant-hi totes les garanties que siguin necessàries per tal de demostrar l’eficiència del seu funcionament.

Premises d’actuació

  • Permanència de les actuacions, entesa com el compromís amb la població i les autoritats a llarg termini.
  • Desenvolupament i aposta per la formació com a eina de futur.
  • Cooperació, que implica la col·laboració amb les altres organitzacions que actuen a la zona, i la integració a la xarxa sanitària local.
  • Eficiència i capacitat de maximitzar i controlar els recursos.