Ulls de Moçambic 2016. Millora de l’accés i la sisponibilitat de la salut ocular a la província d’Inhambane

Revisió ocular a un nen

 Àmbit geogràfic

Inhambane és una de les 11 províncies en què es troba dividit administrativament Moçambic. Està localitzada a la zona sud del país i compta amb una superfície de 64.613km2. Amb una població estimada en 2013 de 1,3 milions d’habitants, el 44,5% dones, el 83% de la seva població se situa per sota del límit de pobresa i el 60% d’aquest col·lectiu es troba en situació d’indigència. Donades les condicions de vida extrema dels seus habitants, es va identificar com la segona província amb l’índex més elevat de pobresa. El 70% de la població viu en zones rurals.

La població activa es dedica fonamentalment a la feina agrícola encara que aquesta activitat té molt poques potencialitats tenint en compte la pobresa de la terra i les dificultats climàtiques.

Problemàtica ocular

A nivell oftalmològic, hi ha un Pla Nacional de Salut Ocular elaborat pel Ministeri de Salut amb suport de les organitzacions no governamentals que treballen al país en l’àmbit de la salut ocular, inclosa Ulls del món (Sight Savers, Light for the World, Hellen Keller International, etc.). L’execució d’aquest pla es coordina entre els responsables del Ministeri de Salut, les organitzacions membres de la Moçambic Eye Care Coalition i els representants de l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa, que també lluiten per realitzar aquest pla al més aviat possible.

Respecte a la situació oftalmològica a la província d’Inhambane, actualment hi ha 5 punts amb atenció oftalmològica permanent a la província; a l’Hospital Provincial d’Inhambane on, a part de la consulta i el taller d’òptica, l’oftalmòleg que treballa disposa d’un quiròfan completament equipat per dur a terme les cirurgies quirúrgiques, i els altres 4 punts d’atenció ocular es troben en els hospitals rurals de Chikuke, Massinga, Vilankulos i Zavala, on es compta amb tècnics d’oftalmologia per fer consulta, diagnòstic, tractament i/o derivació a l’Hospital Provincial d’Inhambane si el pacient així ho requereix. Cal destacar que està previst que al llarg d’aquest any un tècnic d’oftalmologia sigui assignat pel Ministeri al consultori de Zavala.

Població beneficiària

Població beneficiària indirecta: tota la població de la província d’Inhambane en general (1.271.818 habitants)

Població beneficiària directa: S’espera que les persones que gaudeixin de l’atenció per part dels serveis de salut de la província siguin aproximadament unes 20.000.

Contraparts locals

Ministeri de Salut (MISAU)

Direcció Provincial de Salut d’Inhambane (DPS-I)

Descripció del projecte

Ulls de Moçambic 2016 pretén garantir el dret a la salut ocular de la població de la província d’Inhambane i, especialment, de les dones, incidint en la millora de l’accés d’aquests serveis de salut. S’ha realitzat una anàlisi del que han sorgit tres àrees de millora pel que fa al dret a la salut ocular en aquesta província, més enllà del problema, endèmic al país, de la manca d’especialistes i personal de salut ocular:

-L’atenció quirúrgica, encara insuficient a la província segons els estàndards de l’Organització Mundial de la Salut. Aquesta atenció anirà acompanyada d’activitats de promoció de la salut, sobretot entre les dones; seguiment postquirúrgic per avaluar la qualitat de les cirurgies; accions per garantir que l’assistència a les dones respecte al total de la població es correspon amb la taxa de dones afectades per malalties oculars.

-L’atenció òptica. Tot i la creació d’una òptica a l’Hospital Provincial d’Inhambane amb l’ajuda d’Ulls del món, l’adquisició d’ulleres per corregir defectes de refracció ha de millorar en la província.

-L’atenció oftalmològica en els districtes. Es comptarà amb un nou punt d’atenció ocular a la província, i es continuarà amb campanyes per fer arribar l’oftalmòleg als districtes, perquè el trasllat a l’Hospital Provincial d’Inhambane no suposi una barrera per a l’accés a l’atenció especialitzada, sobretot a les dones, amb menys capacitat de desplaçament per causes socioeconòmiques lligades a rols de gènere.

Objectius

Objectiu general: Millorar la salut ocular de la població de la província d’Inhambane, especialment de les dones.

Objectiu específic: Millorar l’accés al dret a la salut ocular de la població de la província d’Inhambane, especialment de les dones.

Principals activitats previstes

 • Organitzar campanyes de cirurgia en els districtes
 • Recollida de les estadístiques quirúrgiques
 • Supervisió tècnica als districtes per part de l’oftalmòleg
 • Organitzar setmanes intensives de cirurgia a l’Hospital Provincial d’Inhambane
 • Donar suport a l’activitat quirúrgica de l’Hospital Provincial d’Inhambane (comprar medicaments i insums)
 • Selecció associació local de dones
 • Formació i supervisió per part de l’optometrista
 • Formació per a gestionar el taller d’òptica
 • Equipament nou taller d’òptica
 • Promoció salut ocular amb activitats d’IEC a les escoles
 • Formació en salut ocular per 16 professors
 • Organitzar rastrejos a 8 escoles de primària
 • Avaluar la llista pels professors (taxa de referència)
 • Identificar nens i nenes amb problemes oculars per a que les famílies rebin subsidis i lliurar-los les ulleres
 • Supervisió dels formadors de professors pel responsable provincial
 • Compra material òptic
 • Donar suport a la Direcció Provincial de Salut a fires de salut, (amb lliurament d’ulleres de presbícia
 • Organitzar campanyes de consultes als districtes
 • Promoció salut ocular prèviament a les campanyes
 • Recollida dades de consulta
 • Supervisar triagems per part del responsable provincial
 • Equipar el nou consultori de Zavala
 • Comprar materials i medicaments per a l’atenció als districtes (preparació, compra, seguiment procés)
 • Planificar i organitzar amb la Direcció Provincial d’Inhambane la formació de 20 triagems
 • Participar en les formacions de practicants de medicina tradicional (40) i agents polivalents elementals de salut (30) organitzades per la Direcció Provincial de Salut
 • Formar en salut ocular i en tècniques de sensibilització i gestió a quatre associacions de dones.

Termini d’execució

Gener-desembre 2016

Pressupost inicial

238.762 €

Finançament

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i Fundació Calouste Gulbenkian