La Fundació Privada Ulls del mon és titular del lloc web www.ullsdelmon.org.

Fundación Privada Ulls del món
CIF G62627450
c/Tamarit 144 – 146, entrl. 2a
08015 Barcelona
fundacio@ullsdelmon.org

 

Les Condicions generals de contractació regulen la relació de venda o transacció econòmica a distància entre la Fundació Privada Ulls del món i la persona usuària, d’acord amb normativa legal vigent.

La Fundació Privada Ulls del món es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions generals. Aquestes modificacions es podran fer a través del lloc web per qualsevol forma admissible en dret, i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, la Fundació Privada Ulls del món es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions particulars de contractació amb preferència a aquestes Condicions generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és: registrar-se com a soci/sòcia i/o fer un donatiu.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Com a persona usuària declares expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declares ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de la Fundació Privada Ulls del món i la contractació per mitjà d’aquests.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Per adquirir els nostres serveis, pots adreçar-te a l’apartat corresponent de la nostra web https://www.ullsdelmon.org/col%C2%B7labora-hi/fer-una-aportacio/.

Pots registrar-te com a persona usuària de la web per fer la compra en línia a l’apartat corresponent a la mateixa web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, la Fundació Privada Ulls del món t’informa que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra s’incorporaran al sistema de tractament titularitat de la Fundació Privada Ulls del món, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de la persona usuària i gestionar-ne actuacions posteriors derivades.

Les teves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat d’obligació legal de conservació.

T’informem que la base legal del tractament de les teves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de dades, pots exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les teves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org. Pots adreçar-te a l’Autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideris oportuna.

Durant el procés de compra has d’identificar-te amb el nom de persona usuària i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no són públiques. Ets responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre, i no pots cedir-les a una altra persona. Pots modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la teva àrea de client/a. En aquest mateix apartat tindràs accés a un històric dels serveis contractats, que només és un apartat de consulta, però se’n permet la gestió, i pots eliminar aquells registres que consideris que no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra en rebràs una confirmació per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra indiquis un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no reps la confirmació, posa’t en contacte amb la Fundació Privada Ulls del món al telèfon d’atenció al client 934515152 o mitjançant el correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org.

Tots els continguts del web estan en castellà, català i anglès.

Prèviament a la prestació del servei rebràs un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei rebràs la corresponent factura.

Característiques, oferta i vigència dels serveis

En l’apartat corresponent del web es detallen les característiques essencials dels serveis oferts.

En cas d’un servei en oferta, sempre s’indica al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa.

En compliment de la normativa vigent, la Fundació Privada Ulls del món ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, la Fundació Privada Ulls del món es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la pàgina. D’aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regeixen per les Condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, la Fundació té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Garanties

Tots els serveis oferts a la pàgina web tenen la garantia corresponent al tipus de servei, i al temps i forma de prestació de serveis que hagis sol·licitat.

La Fundació Privada Ulls del món disposa d’un servei d’atenció al client, mitjançant el telèfon 934515152 o mitjançant el correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org on pots adreçar la reclamació corresponent en cas de disconformitat.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el valor afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Prestació del servei de registre de soci/sòcia

La Fundació Privada Ulls del món t’informa que pots escollir l’import de la quota que estimis adient i el període de pagament, ja sigui mensual, trimestral, semestral o anual.

D’ altra banda, estableix que:

  • Amb 10€ al mes, 20 persones de Mali tindran les ulleres que necessiten per poder seguir la seva vida amb normalitat.
  • Amb 30€ al mes es revisarà la vista de 240 nens i nenes a Bolívia per prevenir patologies i facilitar la seva escolarització.
  • Amb 60€ al mes, 10 moçambiquesos o moçambiqueses podran recuperar la visió.
  • Amb 150€ al mes, un equip tècnic dels camps de refugiats i refugiades sahrauís de Tindouf (Algèria) rebrà formació en atenció ocular primària.

Prestació del servei de fer un donatiu

La Fundació Privada Ulls del món ofereix l’opció de fer donacions puntuals de la quantitat que consideris.

En cas que la Fundació Privada Ulls del món emeti un certificat fiscal necessitaria les dades següents:

– Nom i cognoms

– DNI

– Correu electrònic i/o domicili postal

Formes de pagament per al servei de registre de soci/sòcia

Pots abonar l’import del servei de la manera següent:

– Pagament domiciliat

La Fundació Privada Ulls del món et passarà un càrrec per banc al número de compte que ja ens has fet constar per a aquest efecte en el període que has seleccionat anteriorment.

Per a qualsevol dubte o consulta contacta amb nosaltres a través del nostre correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org o del nostre telèfon d’atenció al client 934515152.

Formes de pagament per al servei de fer un donatiu

Pots abonar l’import del servei optant per qualsevol de les maneres següents. Durant el procés has d’indicar la teva elecció:

– Targeta de crèdit Visa o Mastercard

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmetis viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la teva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal punt de venda del banc), i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de la Fundació Privada Ulls del món.

En pagar amb targeta Visa o Mastercard se’t demanaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un codi de validació que coincideix amb les tres xifres del número imprès al revers de la targeta Visa o Mastercard, cosa que ofereix, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, la persona titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’han de fer com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada per la persona titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, la persona titular quedarà obligada davant la Fundació Privada Ulls del món al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’esmentada anul·lació.

– Transferència bancaria

En seleccionar la transferència bancària rebràs, juntament amb la confirmació de la teva comanda, un correu electrònic amb les dades bancàries de la Fundació Privada Ulls del món.

És molt important que en realitzar la transferència indiquis en l’assumpte el número de comanda, així com el teu nom i cognoms, i facis la transferència dins dels tres dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-la.

Si vols ens pots trametre el justificant de la transferència per correu electrònic a fundacio@ullsdelmon.org. Però, en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

El pagament s’ha de fer en euros i les eventuals comissions de canvi i bancàries van a càrrec teu.

En el cas de transferències bancàries fetes des de fora d’Espanya, és molt important que en fer la transferència comuniquis sempre al teu banc que es faci càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la teva entitat. Si no és així, la Fundació Privada Ulls del món podria paralitzar l’enviament de la teva comanda en no rebre’n la quantitat íntegra.

Les possibles comissions de canvi i bancàries van a càrrec teu.

– Bizum

És un servei ràpid i senzill on pots enviar i rebre diners a través de l’app de la teva entitat bancària. Els diners arriben al nostre compte de manera immediata i de forma segura.

Més informació a Bizum: https://bizum.es/politica-de-privacidad/.

Cancel·lació del registre de soci/sòcia

La Fundació Privada Ulls del món t’informa que fins que no avisis de la cancel·lació del càrrec de la quota d’associació, se’t carregarà l’import establert en el registre.

Per fer la cancel·lació del registre, hauràs de contactar-nos a través del nostre correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org o del nostre telèfon d’atenció al client 934515152, per indicar-te el procediment corresponent.

Dret de desistiment

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions de la persona consumidora o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Reclamació

Si vols fer una reclamació, la seu de la Fundació Privada Ulls del món està al carrer Tamarit, 144-146, entl. 2a. 08015 Barcelona o a través del correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org.

Jurisdicció

Així mateix, la Fundació Privada Ulls del món es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre la persona usuària i la prestadora es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. La Fundació Privada Ulls del món té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.