En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), t’informem que la Fundació Privada Ulls del món és titular del lloc web www.ullsdelmon.org.

Fundació Privada Ulls del món
CIF G62627450
c/Tamarit 144 – 146, entrl. 2a
08015 BARCELONA
fundacio@ullsdelmon.org

La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 1.568 (18 juliol 2001).

L’objecte principal de la Fundació Privada Ulls del món és oferir atenció oftalmològica de qualitat en els països amb un índex de desenvolupament mitjà o baix.

Usuari/ària i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús del lloc web de la Fundació Privada Ulls del món et confereix la condició d’usuari/ària, per la qual acceptes totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Fundació Privada Ulls del món proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. Com a persona usuària assumeixes la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades en els formularis estesos per la Fundació Privada Ulls del món per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per la Fundació Privada Ulls del món contràriament al que es disposa en aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

La Fundació Privada Ulls del món no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals puguis accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La Fundació Privada Ulls del món declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany a les persones usuàries del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel web. En conseqüència, la Fundació Privada Ulls del món no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pugui sofrir la persona usuària.

Modificacions

La Fundació Privada Ulls del món es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

La Fundació Privada Ulls del món per si mateixa o com a cessionària és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que contingui (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la Fundació Privada Ulls del món. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fundació Privada Ulls del món.

La persona usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la Fundació Privada Ulls del món. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi hagi instal·lat a les pàgines de Fundació Privada Ulls del món.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El certificat SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre la Fundació Privada Ulls del món i l’usuari/ària.

La Fundació Privada Ulls del món disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per certificat SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per fer la connexió de manera segura i es fa usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió s’hagi tancat.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La Fundació Privada Ulls del món es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre la persona usuària i la prestadora es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si hi ha qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. La Fundació Privada Ulls del món té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part una persona consumidora es presumiran subscrits al lloc on aquesta tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert qui presta els serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en l’enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/