La Fundació Privada Ulls del món t’informa que és titular del lloc web www.ullsdelmon.org.

Fundació Privada Ulls del món
CIF G62627450
c/Tamarit 144 – 146, entl. 2a
08015 Barcelona
fundacio@ullsdelmon.org

La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1.568 (18 juliol 2001).

L’objecte principal de la Fundació Privada Ulls del món és oferir atenció oftalmològica de qualitat en els països amb un índex de desenvolupament mitjà i baix.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, t’informem que les teves dades s’incorporaran al sistema de tractament titularitat de la Fundació Privada Ulls del món. A continuació, se’n detallen les finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, t’informem també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que la Fundació Privada Ulls del món tingui previst de fer.

Tractaments realitzats

Gestió de la pàgina web Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de la persona interessada.

Tipologia de dades: Dades merament identificatives.

Cessions: No es preveuen.

Transferències internacionals: No es preveuen.

Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Formulari web Finalitat: Atendre les teves consultes i/o sol·licituds.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de la persona interessata.

Tipologia de dades: Dades merament identificatives.

Cessions: Cap.

Transferències internacionals: No es preveuen.

Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Gestió del compliment normatiu Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat.

Termini de conservació: Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar una possible responsabilitat.

Base legítima: El compliment d’una llei.

Tipologia de dades: Dades merament identificatives.

Cessions: Les teves dades es comunicaran en cas de ser necessari a organismes i/o administracions públiques amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, t’informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.

Transferències internacionals: No es preveuen.

Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Accions comercials Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.

Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de la persona interessata.

Tipologia de dades: Dades merament identificatives.

Cessions: Cap.

Transferències internacionals: No es preveuen.

Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Gestió de la contractació de serveis Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la teva compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre ambdues parts.

Termini de conservació: Durant el termini necessari per gestionar la compra dels productes o serveis adquirits, incloent-t’hi possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.

Base legítima: L’execució d’un contracte.

Tipologia de dades: Dades merament identificatives.

Cessions: Les teves dades es podran comunicar en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions.

Transferències internacionals: No es preveuen.

Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Gestió econòmica i administrativa Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.

Termini de conservació: 5 anys en compliment de la Llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la LO 7/2012.

Base legítima: El consentiment de la persona interessata.

Tipologia de dades: Dades merament identificatives.

Cessions: Les teves dades es comunicaran en cas de ser necessari a l’Agència Tributària, bancs, caixes i organismes i/o administracions públiques amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, t’informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.

Transferències internacionals: No es preveuen.

Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Gestió del registre de socis/sòcies Finalitat: Registre i gestió de la inscripció com a soci/sòcia.

Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada, llevat d’obligació legal.

Base legítima: El consentiment de la persona interessada.

Tipologia de dades: Dades merament identificatives.

Cessions: Les teves dades es comunicaran en cas de ser necessari a l’Agència Tributària, bancs i caixes amb la finalitat complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, t’informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.

Transferències internacionals: No es preveuen.

Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Els teus drets

La Fundació Privada Ulls del món t’informa que podràs exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les teves dades de caràcter personal davant el responsable del tractament, així com la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’accés: És el dret a obtenir informació sobre les teves dades concretes de caràcter personal i del tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
 • Dret de rectificació: És el dret que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de la Fundació Privada Ulls del món, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de la persona usuària.
 • Dret a la limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal, a excepció del que preveu el mateix Reglament general de protecció de dades o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquestes, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: És el dret a rebre les dades personals que hagis facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret que no es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de la Fundació Privada Ulls del món.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment has de complir amb els requisits següents:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça Tamarit 144-146, entl. 2a, 08015 Barcelona (a l’atenció de Fundació Privada Ulls del món) o bé a través del correu electrònic fundacio@ullsdelmon.org.
 • L’escrit tramès per la persona titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els requisits legals següents:
  • Nom, cognoms i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que et representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual es demana la informació a la qual es vol accedir). Si no fas referència a un fitxer concret es facilitarà tota la informació que es tingui amb les teves dades de caràcter personal. Si demanes informació d’un fitxer concret, només la informació d’aquest fitxer. Si demanes informació relativa a un tercer mai se’t podrà facilitar. Si ho demanes per telèfon, t’indicaran que ho facis per escrit i t’informaran de com ho pots fer i l’adreça a la qual ho has d’enviar. Mai et donarem informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura de la persona sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formules.
  • La persona interessada ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar la tramesa i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tinguis coneixement o consideris que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

La Fundació Privada Ulls del món es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Publicacions a xarxes socials

La Fundació Privada Ulls del món és present en diferents xarxes socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

En unir-te a una de les nostres xarxes socials, ens facilites el tractament d’aquelles dades personals publicades al teu perfil.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el teu perfil per garantir la teva privacitat.

La Fundació Privada Ulls del món té accés i tracta aquella informació pública, en especial, el teu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la xarxa social. No s’incorporen a cap sistema de tractament.

La Fundació Privada Ulls del món fa les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del teu perfil.
 • Publicació al teu perfil de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’Ulls del món.
 • Enviar-te els missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el teu perfil.

Sempre pots controlar les teves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-te i restringir amb qui comparteixes les teves connexions, per a això hauràs d’accedir a la teva configuració de privacitat.

Si t’uneixes a pàgines que la Fundació Privada Ulls del món té a les diferents xarxes socials pots publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia. En tots els casos, n’has de ser el titular dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. No es poden publicar textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica o la correcció, o que infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, la Fundació Ulls del món es reserva el dret a eliminar immediatament el contingut, i et pot bloquejar permanentment.

La Fundació Privada Ulls del món no es fa responsable dels continguts que lliurement hagis publicat. A més, has de tenir en compte que les teves publicacions seran visualitzades per altres usuaris, per la qual cosa tu ets el principal responsable de la teva privacitat.

Les imatges que publiquis no s’emmagatzemen en cap fitxer de la Fundació Privada Ulls del món, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

La Fundació Privada Ulls del món es reserva el dret a realitzar concursos i promocions a través de les xarxes socials. Les bases de cadascun d’ells es publicaran a la plataforma de xarxa social que escaigui complint sempre amb la normativa aplicable.

Les xarxes socials no patrocinen, avalen ni administren cap de les nostres promocions, ni estan associades a cap d’elles.

Publicitat

La Fundació Privada Ulls del món utilitza les xarxes socials per estar en contacte amb tu i per informar-te i per publicitar els seus serveis. Si tractem les teves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del Reglament general de protecció de dades i de la Llei de serveis de la societat d’informació i del comerç electrònic.

No considerem publicitat el fet de recomanar a les persones usuàries les pàgines de la Fundació Privada Ulls del món perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informades de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials on tenim presència: