Dades econòmiques de l’exercici 2020

Comptes anuals 2020 de la Fundació Ulls del món

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2020 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors

Pressupost 2022

El 3 de març de 2022 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost anual. La Fundació té previst ingressar 1.903.523 euros, 1.037.447 euros procedents d’aportacions públiques i 866.076 euros de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 73% dels recursos als programes d’actuació, el 16% a la captació de fons i l’11% a la gestió administrativa de la Fundació. El 9% del total es destina de manera transversal a la implementació de polítiques de gènere.

Pressupost 2022 de la Fundació Ulls del món (PDF)