Dades econòmiques de l’exercici 2019

Comptes anuals 2019 de la Fundació Ulls del món

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2019 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors

Pressupost 2020

El 27 de febrer de 2020 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost anual. La Fundació té previst ingressar 1.974.389 euros, 1.091.059 euros procedents d’aportacions públiques i 883.330 euros de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 80% dels recursos als programes d’actuació, l’11% a la captació de fons i el 9% a la gestió administrativa de la Fundació. El 7% del total es destina de manera transversal a la implementació de polítiques de gènere.

Pressupost 2020 d’Ulls del món (PDF)