Dades econòmiques de l’exercici 2021

D’acord amb els estatuts de la Fundació Ulls del món, els comptes anuals i la memòria d’activitats de l’exercici anterior són aprovades pel Patronat en la reunió ordinària que se celebra anualment el mes de juny. Un cop aprovades es publiquen al web.

Comptes anuals 2021

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2021 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors

Pressupost 2022

El 3 de març de 2022 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost anual. La Fundació té previst ingressar 1.903.523 euros, 1.037.447 euros procedents d’aportacions públiques i 866.076 euros de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 73% dels recursos als programes d’actuació, el 16% a la captació de fons i l’11% a la gestió administrativa de la Fundació. El 9% del total es destina de manera transversal a la implementació de polítiques de gènere.

Pressupost 2022 de la Fundació Ulls del món (PDF)