Dades econòmiques de l’exercici 2022

D’acord amb els estatuts de la Fundació Ulls del món, els comptes anuals i la memòria d’activitats de l’exercici anterior són aprovades pel Patronat en la reunió ordinària que se celebra anualment el mes de juny. Un cop aprovades es publiquen al web.

Comptes anuals 2022

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2022 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors

Pressupost 2023

El 2 de març de 2023 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost anual. La Fundació té previst ingressar 2.173.093 euros, 1.177.278 euros procedents d’aportacions públiques i 995.816 euros de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 78,4% dels recursos als programes d’actuació, el 12,4% a la captació de fons i el 9,2% a la gestió administrativa de la Fundació. El 7% del total es destina de manera transversal a la implementació de polítiques de gènere.

Pressupost 2023 de la Fundació Ulls del món (PDF)