Dades econòmiques de l’exercici 2020

Comptes anuals 2020 de la Fundació Ulls del món

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2020 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors

Pressupost 2021

El 24 de febrer de 2021 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost anual. La Fundació té previst ingressar 1.871.965 euros, 1.084.951 euros procedents d’aportacions públiques i 787.014 euros de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 80% dels recursos als programes d’actuació, l’11% a la captació de fons i el 9% a la gestió administrativa de la Fundació. El 5% del total es destina de manera transversal a la implementació de polítiques de gènere.

Pressupost 2021 d’Ulls del món (PDF)