Dades econòmiques de l’exercici 2018

Comptes anuals 2018 de la Fundació Ulls del món

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2017 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors

Pressupost 2019

El 27 de febrer de 2019 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost anual. La Fundació té previst ingressar 1.913.455 euros, 1.047.394 euros procedents d’aportacions públiques i 866.061 euros de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 81% dels recursos als programes d’actuació, l’11% a la captació de fons i el 8% a la gestió administrativa de la Fundació. El 7,4% del total es destina de manera transversal a la implementació de polítiques de gènere.

Pressupost 2019 d’Ulls del món (PDF)