Dades econòmiques de l’exercici 2017

Comptes anuals de l'exercici 2017

Les dades s’han extret dels comptes anuals de la Fundació Ulls del món corresponents a l’exercici 2017 sotmesos a auditoria externa per part de la firma GM Auditors.

Comptes anuals d’exercicis anteriors
Pressupost 2018

El 12 de febrer de 2018 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost anual. La Fundació té previst ingressar 1.201.395 euros, 469.673 euros procedents d’aportacions públiques i 731.722 euros de fons privats. Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 70,7% dels recursos als programes d’actuació, el 16,4% a la captació de fons, el 10,3% a la gestió administrativa de la Fundació i el 2,5% a la implementació d’una política de gènere.

Pressupost 2018 d’Ulls del món