Ulls del Sàhara 2016: Millora de la salut visual de la població refugiada sahrauí 

Educació en salut ocular a l'escola

Àmbit geogràfic

Campaments de refugiats i refugiades sahrauís a Tindouf, Algèria.

Els campaments de població refugiada es situen a la regió desèrtica sud-occidental d’Algèria, a l’oest de la ciutat de Tindouf i prop de diverses bases militars algerianes. El nombre d’habitants actualment en els camps oscil·la entre 90.000 i 160.000 persones, segons la font.

La població dels campaments viu en botigues, haimes, i en construccions precàries i s’organitza en cinc wilayes o províncies distants entre si de 20 a 60 quilòmetres, a excepció de Dajla, situada a 170 km. Cada wilaya es divideix en sis o set daires o municipis, que al seu torn es divideixen en barris.

Problemàtica ocular

En els campaments de refugiats i refugiades sahrauís les patologies oculars més freqüents són: cataracta, defectes de refracció, glaucoma i problemes relacionats amb la còrnia. Entre els nens i nenes, es registren importants problemes refractius que dificulten la seva educació i la seva vida quotidiana.

Existeix en l’actualitat una xarxa de consultes d’òptica i tallers, repartits entre les estructures sanitàries dels campaments: l’Òptica Central de l’Hospital Nacional situat en el centre administratiu de Rabuni, l’Òptica de l’Hospital Mixt de Bol ·la, l’Òptica de l’Hospital regional de Dajla, l’Òptica de l’Hospital regional de Smara, l’Òptica de l’Hospital regional d’Auserd i l’Òptica de l’Hospital regional de l’Aaiun, i l’Òptica de l’Hospital de Bojador.

Els equipaments i materials pel funcionament de consultes i òptiques són cedits per diverses organitzacions, entre elles i principalment per Ulls del món. Actualment, hi ha onze tècnics d’oftalmologia i tres tècniques de taller en els campaments que exerceixen a les consultes i els tallers d’òptica. Aquests professionals han incrementat els seus coneixements durant els cursos realitzats en optometria, taller i atenció oftalmològica bàsica en els últims anys impartits per personal voluntari d’Ulls del món. No obstant això, continua havent-hi una important necessitat de formació del personal local, a més de la manca d’un/a oftalmòleg/oga permanent a terreny, d’aquí la necessitat de realitzar comissions medicoquirúrgiques.

Població beneficiària

Es considera població beneficiària indirecta a tota la població dels campaments de persones refugiades sahrauís de forma general (entre 150.000 i 180.000 refugiats, segons les Nacions Unides), que tindran millor accés i disponibilitat en atenció ocular. I beneficiaris directes aproximadament 10.000 persones ateses per problemes oculars, i unes 960 persones que acudeixin a activitats d’IEC. Es preveu que el 60% del total de beneficiaris directes siguin dones, i un 30% infants menors de 15 anys (tot això, basat en dades del 2013).

Contrapart local

Departament d’Oftalmologia del Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD)

A més col·laboren activament en el projecte el Ministeri de Cooperació de la RASD i la Unió Nacional de Dones Sahrauís (UNMS).

Descripció del projecte

El projecte pretén facilitar el dret a la salut ocular dels refugiats i refugiades sahrauís millorant dos dels quatre punts que defineixen el dret a salut segons l’OMS accés i disponibilitat. Això es vol aconseguir a partir de 4 resultats: disponibilitat d’atenció (òptica permanent i d’especialistes), millorant les capacitats dels recursos humans, millorant la xarxa d’establiments d’atenció ocular, i facilitant informació sobre salut ocular i sobre el sistema d’atenció a la població en general, i a les dones en particular (un estudi de gènere fet per Ulls del món demostra que aquestes tenen menys accés a l’atenció en salut).

Es pretén fer un ús òptim de les capacitats dels tècnics de la plantilla en totes les activitats previstes, amb especial atenció als defectes refractius no corregits, que representen la causa principal de les discapacitats visuals, i poden ocasionar pèrdua d’oportunitats d’educació i treball, un descens de la productivitat i una baixa qualitat de vida.

D’altra banda, Ulls del món preveu donar suport a l’atenció oftalmològica especialitzada a través de l’enviament de comissions medicoquirúrgiques que prestaran atenció oftalmològica, i donaran formació al personal local, a través de la consulta, diagnòstic i intervencions quirúrgiques.

Ulls del Món preveu també desplaçar una oftalmòloga a terreny sis mesos per any, que realitzi consultes d’oftalmologia diàries, a part de donar suport a la formació dels tècnics d’oftalmologia locals, metges generalistes i infermers de l’escola local d’infermeria; a més de realitzar un òptim filtratge de pacients a l’hora de la realització de les comissions quirúrgiques.

La capacitació dels recursos humans és un component important de l’estratègia. L’objectiu és poder disposar d’un sistema d’atenció oftalmològica en la mesura del possible sostenible, equitatiu i integral com a part integrada dels sistemes d’atenció sanitària nacionals.

La línia de sensibilització i prevenció, mitjançant principalment xerrades a la població, complementa l’oftalmologia clínica i pretén ser una via de transmissió de coneixements bàsics sobre normes d’higiene ocular, així com també d’informació sobre la possibilitat d’accedir al Servei d’Oftalmologia. Aquesta activitat estarà centrada, molt especialment, en l’enfortiment del paper de la dona com a transmissora i al mateix temps beneficiària de la sensibilització.

Objectius

Objectiu general: Millorar la salut visual de la població sahrauí refugiada.

Objectiu específic: Millora de l’accessibilitat i disponibilitat en salut ocular de la població refugiada sahrauí

Principals activitats previstes

 • Comissions medicoquirúrgiques formatives.
 • Suport a la revisió de menors a les escoles de primària i secundària.
 • Distribució de medicaments pel glaucoma a les òptiques.
 • Distribució de medicaments de tracoma en òptiques regionals i en la nacional.
 • Monitorització llistat pacients/medicaments lliurats
 • Atenció a persones amb disminució.
 • Oftalmòloga a terreny sis mesos/any
 • Dotació d’equipaments, fungibles i materials òptics.
 • Formació del personal local en oftalmologia.
 • Formació de metges generalistes en oftalmologia.
 • Formació de quatre infermers/es de l’escola d’infermeria en optometria
 • Formació a infermers/es escolars en salut ocular.
 • Realització d’activitats de prevenció de patologies oculars, defectes refractius i higiene en centres escolars.
 • Realització de tres campanyes a nivell nacional: prevenció de patologies oculars.
 • Xerrades a les daires i dispensaris de sensibilització i higiene ocular, sobretot per a dones.
 • Sensibilització a través de mitjans de comunicació locals (TV i ràdio).

Termini d’execució

Febrer 2016 –gener 2017

Pressupost inicial    

356.487€

Finançament

Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID)