Ulls del món es defineix pel seu compromís amb la població més vulnerable del món que pateix ceguesa evitable, i amb el desenvolupament humà equitatiu i sostenible, per això aposta per situar el gènere en el centre dels processos i en el centre dels projectes de cooperació que té en marxa; perquè les accions de desenvolupament són més eficaces si tenen en compte les desigualtats de gènere.

En tota societat els rols de gènere imposats condicionen la vida de les persones, i en els països del tercer món aquests rols quasi determinen el destí de cadascú. En aquests països les dones pateixen infeccions que afecten la seva salut ocular, i degut a les construccions culturals que hi ha a l’entorn de cadascun dels sexes, aquestes dones no poden accedir a un tractament oftalmològic perquè la societat les refrena.

Al llarg dels 17 anys d’experiència, tant als campaments del Sàhara, com a Bolívia, Mali i Moçambic hem constatat que les dones són el nucli que sosté les famílies, però tot i així, elles tenen menys oportunitats d’accedir al dret a la salut ocular degut a les barreres socials.

En els països pobres les dones tenen menys accés als recursos econòmics familiars, per tant no poden pagar l’atenció ocular i el transport fins als centres de salut, i a més, elles acostumen a tenir menys oportunitats per viatjar que els homes.

Les dades indiquen que el 55% de la població amb greus deficiències visuals al món són dones, i en els països empobrits els homes accedeixen el doble de vegades que les dones als serveis de salut ocular. La causa principal de pèrdua de visió en aquests països són les cataractes, una malaltia que es cura amb una cirurgia relativament senzilla. Si les dones fossin operades en la mateixa proporció que els homes, aquesta ceguesa per cataractes es podria reduir un 12,5%.

Ulls del món vol garantir el dret a la salut ocular de tothom, i vol que les dones tinguin les mateixes oportunitats i recursos que els homes a l’hora d’accedir a aquest dret fonamental. Per complir aquest objectiu, la Fundació col·labora i continuarà estrenyent llaços amb associacions feministes locals i garantirà la perspectiva de gènere en tots els seus projectes.

En aquest sentit, la Fundació aposta per integrar la perspectiva de gènere en totes les fases i tots els àmbits d’actuació i concretament elaborar una política de gènere que reculli les accions sobre el terreny i a nivell organitzatiu.

La comunicació també és un aspecte clau en la transformació social i, per això, Ulls del món ha incorporat un Manual de comunicació en equitat de gènere i començarà a formar a tot el seu equip en l’ús d’un llenguatge no sexista, al mateix temps que revisarà tots els continguts Online i Offline per garantir un enfoc des de la perspectiva de gènere.

Dona treballant

©Elisenda Pons/Obrint els ulls al món