El Patronat és l’òrgan col·legiat que vetlla pel compliment de la missió de la Fundació, i delega l’impuls de les seves accions estratègiques en el Comitè Executiu. El Patronat es reuneix dos cops l’any en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que calgui. El Comitè Executiu ho fa de manera mensual.

Els membres del Patronat no perceben cap retribució per l’acompliment del seu càrrec.

Estatuts d’Ulls del Món

És el document que regeix l’àmbit d’actuació i les finalitats de la Fundació, la responsabilitat i conformació del Patronat, entre d’altres.  La darrera versió dels Estatuts va ser aprovada pel Patronat d’Ulls del Món el 13 de maig de 2020.

Estatuts de la Fundació Ulls del món (PDF)

Marta Villanueva Cendán